I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest Personal Mechatronics Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Lema 13/20, 80-126 Gdańsk (dalej „Personal Mechatronics”). Dane osobowe będą przetwarzane przez Personal Mechatronics zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dokonując rejestracji konta, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu przez Personal Mechatronics zgodnie z poniższymi postanowieniami. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Personal Mechatronics. Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Portalu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Personal Mechatronics, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Michał Chmielewski) w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@emdrlink.com,  https://emdrlink.pl

II. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH Operator zbiera następujące dane osobowe Użytkowników Portalu:

a. Imię i nazwisko;

 b. Adres e-mail;

c. Numer telefonu;

d. adres do doręczenia zamówienia

e. dane do faktury

f. dane dotyczące karty kredytowej (w przypadku wyboru płatności za pomocą karty kredytowej);

g. pliki cookies;

h. adresy IP Użytkowników.

III. CEL ZBIERANIA DANYCH

Personal Mechatronics będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Personal Mechatronics wyłącznie w celu:

a) nawiązania, ukształtowania treści Umowy Licencyjnej między Użytkownikiem a Personal Mechatronics;

b) zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Portalu;

c) przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d) wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Personal Mechatronics w ramach Portalu i związanych z tym rozliczeń finansowych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

e) marketingu usług Portalu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

f) w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Portalu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;

g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Portalu lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Portalu, Użytkowników, klientów i pracowników Personal Mechatronics i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Personal Mechatronics oraz spółkom współpracującym z Personal Mechatronics, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami Personal Mechatronics. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Personal Mechatronics i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Personal Mechatronics. Siedziby takich zewnętrznych podmiotów będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE jak i znajdującymi się poza granicami UE. Przedmiotowe usługi obejmują zapewnienie infrastruktury i usług IT, usług obsługi klienta oraz przetwarzania transakcji kartami kredytowymi. Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Personal Mechatronics oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Personal Mechatronics może przekazać dane osobowe Użytkowników właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych, na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się użytkownicy Portalu. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

1. Użytkownikowi Portalu przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Personal Mechatronics:

a) prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika;

b) prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;

c) prawo do usunięcia danych osobowych – na prośbę Użytkownika Personal Mechatronics usuwa zgromadzone dane osobowe Użytkownika, np. w przypadku zakończenia korzystania z Portalu lub

(i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub

(ii) nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Personal Mechatronics;

d) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności. Personal Mechatronics przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne Personal Mechatronics do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Personal Mechatronics danych osobowych np. w przypadku subskrypcji newslettera, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, od której to zgody takie jest uzależnione dalsze przetwarzanie;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące, które udostępnił Personal Mechatronics w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może także zwrócić się do Personal Mechatronics o przekazanie danych osobowych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika – Personal Mechatronics może być zmuszony do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych w art. 18 RODO. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych przez Personal Mechatronics do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Personal Mechatronics udzieli pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.

2. Personal Mechatronics zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Personal Mechatronics przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Części III. Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę lub Personal Mechatronics ustali, że się zdezaktualizował. W takim wypadku Personal Mechatronics usunie lub dokona szyfrowania, pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych, jak tylko będzie to praktycznie możliwe, aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc prywatność i zwiększając bezpieczeństwo Użytkownika.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Personal Mechatronics stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników.

VIII. POLITYKA COOKIES

Serwis używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Portalu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Portalu. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Personal Mechatronics. Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Portalu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Portalu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Personal Mechatronics w celu:

a) dostosowania i optymalizacji zawartości Portalu do preferencji Użytkownika;

b) „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika);

c) „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny Portalu.

d) „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Pliki (cookies) z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom. Personal Mechatronics zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Portalu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IX. AKTUALIZACJE

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Personal Mechatronics. W takim przypadku Personal Mechatronics opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Portalu i poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

© EMDRLINK 2022 :: All rights reserved​

Scroll to Top
Przewiń do góry